فعالسازی امضا دیجیتال کد در Visual Studio

1- فایل *.pvk را به فایل *.pfx با استفاده از ابزار pvk2pfx تبدیل کنید  این ابزار می بایست در مسیر زیر باشد

This should be in your Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\Tools\Bin directory.

2- در Visual Studio 2005 به مسیر Project->Properties->Signing بروید

گزینه های Sign the assembly و یا both depending را بزنید

گواهی امضا کد 

روی گزینه Choose the Strong Name Key کلیک کرده و روی Browse کلیک کنید

در قسمت File Dialog  فایلی که در قسمت 1 ساختید با فرمت *.pfx را انتخاب کنید

می توانید اطلاعات بیشتر را از سایت مایکروسافت یا سرو سرور کسب کنید

download (1)