گواهی SSL بروی vsftpd

نصب گواهی SSL بروی  : vsftpd

 

گواهی SSL  خود و گواهینامه (ها) CA را در یک فایل ترکیب کنید (به عنوان مثال  server.pem)
نکته: اگر شما مطمئن نیستید که چگونه این کار را انجام دهید، لطفا از دستورالعمل استفاده کنید:

 

VSFTP

 

فایلی را که در نتیجه مرحله قبلی ایجاد شده است، به محل ذخیره سازی گواهی SSL ها منتقل کنید.

(Examples: /usr/share/ssl/certs/, /etc/ssl/certs/)

 

کلید خصوصی (private key) خود را، که هنگام ایجاد CSR خود ایجاد کرده اید، به مکانی که private keys را در آن را ذخیره می کنید، انتقال دهید. به عنوان مثال:

(/etc/ssl/certs/private/)

 

به روز