گواهی SSLنصب : Cisco ACS 4.2

گواهی SSLنصب : Cisco ACS 4.2

نصب گواهی sarv ssl در Cisco ACS

این مراحل را کامل کنید:

نکته : همچنین توجه داشته باشید که اگر گواهی SSL شما با استفاده از یک intermediate CA  ایجاد شود، شما باید این مراحل را برای هر CA که در زنجیره ای بین root CA و گواهی SSLserver است تکرار کنید ، که شامل گواهی SSLroot CAمی باشد.

مرحله 1 :  در نوار navigation ، روی System Configuration کلیک کنید.

صفحه System Configuration  باز می شود.

مرحله 2 :  روی ACS Certificate Setup  کلیک کنید.

مرحله 3 :  روی Install ACS Certificate  کلیک کنید.
مرحله 4 : صفحه Install ACS Certificate  باز می شود.

مرحله 5 : اطمینان حاصل کنید که بر روی گواهی SSLRead  از دکمه رادیویی فایل کلیک کنید.

 

مرحله 6 : در کادر متنی  Certificate file ، مکان گواهی SSL سرور را وارد کنید (مسیر و نام)؛ برای مثال  c: \ Certs \ server.cer

مرحله 7 : در کادر متنی  Private Key File ، مکان کلید خصوصی(private key) گواهی SSL سرور را تایپ کنید (مسیر و نام)؛  برای مثال c:\Certs\server.pvk .

مرحله 8 : در کادر متنی Private Key password  ، 1111 را تایپ کنید.

مرحله 9 : روی Submit کلیک کنید.

مرحله 10 ACS : یک پیام به نمایش می گذارد که نشان می دهد گواهی SSLنصب شده است و به شما دستورمی دهد که سرویس های ACS را راه اندازی مجدد کنید.

cisco-secure-acs-device

مرحله 11 : در حال حاضر سرویس ها  را راه اندازی مجدد نکنید.

بعد از پایان مراحل اضافه کردن یک گواهینامه SSL معتبر، سرویسها را دوباره راه اندازی کنید.

See Add a Trusted Certificate.
Install the CA Certificate System Configuration > ACS Certificate Setup > ACS Certification Authority Setup.

برای نصب گواهی SSL CA:

مرحله 1 : انتخاب

System Configuration > ACS Certificate Setup > ACS Certification Authority Setup.

مرحله 2 : صفحه ACS Certification Authority Setup  ظاهر می شود

مرحله 3 : در کادر CA certificate file ، محل گواهی SSLCA (مسیر و نام) را تایپ کنید. به عنوان مثال : c:\Certs\ca.cer .

 

مرحله 4 : روی Submit کلیک کنید.
یک گواهی SSLمعتبر اضافه کنید.

پس از اضافه کردن یک گواهی SSLserver  و تنظیم مجوز گواهینامه، یک گواهی SSLمعتبر را نصب کنید.

برای افزودن یک گواهی SSLمعتبر:

مرحله 1 : انتخاب

System Configuration > ACS Certificate Setup > Edit Certificate Trust List.

Edit Certificate Trust List  ظاهر می شود.

مرحله 2 : گواهی SSLمعتبری را که می خواهید نصب کنید تعیین و کادر تایید کنار نام گواهی SSLرا علامت بزنید.

 

به عنوان مثال، گواهی SSLStress را پیدا کرده و کادر کنار آن را علامت بزنید.

مرحله 3 : روی Submit کلیک کنید.

مرحله 4 : برای راه اندازی مجدد ACS ، System Configuration > Service Control  را انتخاب کنید، سپس روی Restart  کلیک کنید .