نصب گواهی SSL در cisco VPN 3000

نصب گواهینامه SSL در متمرکزکننده سری VPN 3000

cisco-vpn-3000-concentrator-with-enhanced-scalable-encryption-sep-e-cvpn-3020-25809-p

مراحل زیر شامل دستورالعمل های لازم برای نصب گواهی SSL در متمرکزکننده VPN می باشد.

 

مرحله 1 : از صفحه Administration | Certificate Management  روی گزینه Click here to install a certificate  کلیک کنید . به صفحه Administration | Certificate Management | Install هدایت می شوید.

 

مرحله 2 : روی گزینه Install certificate obtained via enrolment کلیک کنید.

صفحه Administration | Certificate Management | Install certificate obtained via enrollment نمایش داده می شود.

مرحله 3 : در ستون Actions از جدول  Enrollment Status table ، روی Install کلیک کنید.

صفحه Administration | Certificate Management | Install SSL certificate نمایش داده می شود.

 

مرحله 4 : انتخاب یکی از روش های نصب : Cut , Paste متن و یا Upload فایل

 

مرحله 5 : مدیر صفحه ذخیره شده مناسب با انتخاب شما را نشان می دهد که شامل اطلاعاتی است که با توجه به رو انتخابی شما می باشد.روی Install کلیک کنید.

مدیر گواهی نامه SSL را روی متمرکزکننده VPN نصب و صفحه Administration | Certificate Management
را نمایش می دهد.

گواهی نامه هویت جدید شما در جدول Identity Certificates نمایش داده می شود.

 

مرحله 6 : تائید گزینه های صادر شده برای مراجع صدور گواهی نامه و نتیجه گواهی نامه های هویت برای این ارتباط LAN-to-LAN می باشد. شما باید گواهی نامه SSL و گواهی نامه  CA را از همان CA بگیرید.