نحوه ساختن Csr گواهینامه ssl در OS X El Capitan Server

نحوه ساختن Csr گواهینامه ssl در OS X El Capitan Server

نرم افزار سرورتان را بازکنید

در پنجره finder در زیر Favorites روی Applications و server کلیک کنید 

mac-os-x-el-capitan-csr-creation.1

در پنجره Server App زیر  Choose a Mac یکی از گزینه های زیر را برای ساختن گواهینامه SSL    انتخاب کنید 

گزینه This Mac – YourServerName و روی Continue کلیک کنید 

mac-os-x-el-capitan-csr-creation.2

نام را وارد کنید Administrator Name و پسورد و روی allow کلیک کنید 

mac-os-x-el-capitan-csr-creation.3

برای ساختن Csr در سرور دیگر Other Mac – YourServerName را انتخاب ور روی Continue کلیک کنید 

Host Name/IP Address را وارد کنید و Administrator Name و Administrator Password و روی allow کلیک کنید 

mac-os-x-el-capitan-csr-creation.4

در Serverapp زیر server روی Certificates کلیک کنید 

در صفحه Certificates روی + Get a Trusted Certificate. کلیک کنید 

mac-os-x-el-capitan-csr-creation.5

در صفحه Get a Trusted Certificate روی next  کلیک کنید 

Country Name (2 letter code) [AU]: GB
State or Province Name (full name) [Some-State]: Yorks
Locality Name (eg, city) []: York
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: MyCompany Ltd
Organizational Unit Name (eg, section) []: IT
Common Name (eg, YOUR name) []: mysubdomain.mydomain.com
Email Address []:
گواهینامه sslدر این لیست خط اول برای اسم کشور که بصورت کد وارد می شود 
در خط دوم استان را وارد می کنید در خط سوم شهر 
در خط چهارم نام شرکت 
در خط پنجم واحد سفارش دهنده در شرکت که در اینجا IT
در خط اخر هم نام دامنه یا ساب دامنه را وارد می نمایید که گواهینامه را برای ان سفارش داده اید 
برای ساختن گواهینامه برای وب سرور ها می توانید فیلد های پسورد و ایمیل را خالی بگذارید
برای ساختن Csr روی next کلیک کنید 
برای ذخیره روی Save کلیک کنید