نحوه ساختن Csr در Intel NetStructure 7110 گواهینامه ssl

نحوه ساختن Csr در Intel NetStructure 7110 گواهینامه ssl

از دستور create key برای ساختن کلید و create sign برای ساختن کد Csr استفاده کنید

Create a key:

Type the create key command at the prompt:
Intel 7110> create key
Key strength (2048)
New keyID [001]: 002
Keypair was created for keyID: 002

Create a Certificate Signing Request:
Intel 7110> create sign 002

intelssl

سپس از شما اطلاعات زیر خواسته خواهد شد که می باشد این اطلاعات را بدرستی وارد نمایید

Country Name: نام دو حرفی کشوری که ساکن هستید
• State or Province Name: نام استان و یا شهر سکونت

• Locality Name: نام شهر ر ا وارد کنید
• Organization Name: نام سازمان خود را وارد نمایید
• Organizational Unit: بخشی از سازمان را معرفی کنید که در ان کار می کنید

• Common Name: نام دامنه و یا ساب دامنه ای که قصد خرید گواهینامه روی ان را دارید وارد نمایید
• E-mail address: آدرس ایمیل را وارد نمایید
• Challenge Password: پسورد در صورت لزوم وارد نمایید البته توصیه نمی شود
• Optional Company Name: Enter '.' نیازی نیست وارد کنید اینتر بزنید

سپس کدی که مابین حروف "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----" and "-----END CERTIFICATE REQUEST-----" می باشد را برای شرکت سرو سرور برای صدور گواهینامه ssl ارسال کنید